504 747 247 Kinga Klonowska     

Dane osobowe i pliki cookies

Polityka prywatności

Spis treści

 

§ 1.             Definicje

 1. Kancelaria– Kinga Klonowska prowadząca działalność gospodarczą, pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Klonowska, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP: 929 163 09 56, numer REGON: 300929695, adres siedziby Kancelarii to: ul. Złotowska 51/2, 60-189 Poznań, województwo wielkopolskie, Polska.
 2. Użytkownik – zarówno Klient w rozumieniu Regulaminu jak i każda inna osoba odwiedzająca serwis Kancelarii, wysyłająca do Kancelarii korespondencję zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i w inny sposób, a także osoba przekazująca swoje Dane osobowe Kancelarii.
 3. Administrator – administrator Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 – j.t. ze zm.).
 4. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 2016, poz. 922 – j.t. ze zm.), o których mowa w niniejszej Polityce prywatności.
 5. Regulamin – Regulamin świadczenia Usług przez Kancelarię dostępny pod adresem: http://kancelariaradcowska.eu/dane-osobowe/.

§ 2.             Informacje podstawowe

 1. Polityka prywatności reguluje kwestię wywiązania się z obowiązków nałożonych na Kancelarię przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych oraz w ramach dążenia do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług, w tym zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu Usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie Danych Osobowych” oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „Prawo telekomunikacyjne”.
 2. Niniejsza „Polityka prywatności”
 3. jest częścią składową i elementem Regulaminu dostępnego pod adresem http://kancelariaradcowska.eu/dane-osobowe/ pojęcia użyte w niniejszej „Polityce prywatności” należy rozumieć jak w w/w Regulaminie, co w szczególności dotyczy definicji Usługi.
 4. określa zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników oraz udzielenia Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies w ramach działalności
 5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika zarówno za pośrednictwem serwisu, jak również w inny sposób, są przetwarzane przez Kancelarię w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub w zakresie dopuszczalnym w świetle przepisów prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zgodzie z Ustawą z o ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.

§ 3.             Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych jest: Kinga Klonowska prowadząca działalność gospodarczą, pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Klonowska, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP: 929 163 09 56, numer REGON: 300929695, adres: ul. Złotowska 51/2, 60-189 Poznań, województwo wielkopolskie, Polska.

§ 4.             Dobrowolność podania Danych Osobowych

 1. Każda osoba odwiedzająca stronę http://kancelariaradcowska.eu/ pozostaje anonimowa do momentu zgłoszenia Kancelarii zainteresowania skorzystaniem z Usług w drodze wiadomości e-mail, czy też w drodze kontaktu telefonicznego z Kancelarią lub ewentualnie podczas osobistej bytności w siedzibie Kancelarii.
 2. Kancelaria gromadzi jedynie Dane osobowe podane dobrowolnie, w związku ze świadczeniem Usług lub wyrażeniem przez Użytkownika zainteresowania skorzystaniem z Usług.
 3. Dane gromadzone są jedynie w zakresie koniecznym dla realizacji Usług.
 4. Podanie Danych Osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, jakkolwiek odmowa podania Danych Osobowych uniemożliwia skorzystanie z Usługi.

§ 5.             Cel przetwarzania Danych Osobowych

 1. Kancelaria wskazuje, iż wykonuje następujące operacje polegające na przetwarzaniu Danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie lub aktualizacja w razie potrzeby.
 2. Wszelkie Dane Osobowe, jeżeli zostały zebrane przez Kancelarię służą do realizacji zobowiązań Kancelarii wobec Użytkowników:
 3. Dane osobowe przekazane w związku ze Zgłoszeniem w rozumieniu Regulaminu są przetwarzane jedynie w celu przedstawienia Użytkownikowi oferty i szczegółów dotyczących umowy (w tym opracowania oferty)
 4. W razie zawarcia umowy wykonania Usługi Dane osobowe przekazane przez Użytkownika są przetwarzane jedynie w celu:
 • realizacji obowiązków Kancelarii związanych z wykonaniem Usługi,
 • ewentualnego dochodzenia przez Kancelarię roszczeń, związanych z dochodzeniem zapłaty za świadczone Usługi,
 • realizacji roszczeń lub obowiązków, związanych z odstąpieniem od umowy przez Kancelarię lub Użytkownika,
 • umożliwienia uczynienia zadość żądaniom modyfikacji Usługi, czy też rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (t.j. możliwości identyfikacji sprawy),
 1. Dane osobowe przekazane w związku ze złożeniem reklamacji Usługi są przetwarzane wyłącznie w celu jej rozpatrzenia.
 2. Dane osobowe przekazane w związku z odstąpieniem od umowy o świadczenie Usług są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z odstąpienia.
 3. Dane osobowe przekazane w związku z zaprenumerowaniem Biuletynu są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczania Biuletynu.
 4. Dane Osobowe są przechowywane:
 5. przez okres 5 lat po zakończeniu świadczenia Usługi w przypadku, gdy dane takie są konieczne dla świadczenia Usług prawnych przez Kancelarię.
 6. nie dłużej niż to konieczne dla realizacji Usługi Biuletynu (do upływu okresu wypowiedzenia umów w tym zakresie),
 7. przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji w przypadku Danych osobowych, podanych w związku z reklamacją Usługi.
 8. Po upływie terminów wskazanych powyżej:
 9. Kancelaria nie dokonuje i nie będzie dokonywać jakichkolwiek operacji z Danymi osobowymi, a w szczególności nie będzie ich udostępniać jakiejkolwiek osobie trzeciej (z zastrzeżeniem postanowień § 6 poniżej),
 10. usunie całkowicie i trwale Dane osobowe, a w przypadku jeśli ich usunięcie jest niemożliwe, zastosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby nie było możliwe na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

§ 6.             Przekazywanie Danych Osobowych osobom trzecim

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane osobom trzecim, gdy wynika to z charakteru Usługi (np. pełnomocnikowi drugiej strony w procesie sądowym w związku z prowadzonymi rozmowami ugodowymi, sądowi czy organowi administracji w związku z prowadzonym postępowaniem), jak i podmiotom realizującym płatności za Usługi (np. bank prowadzący rachunek bankowy celem dokonania opłat sądowych lub skarbowych).
 2. Ponadto Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa.
 3. Kancelaria jako Administrator może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 w/w ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7.             Możliwość dostępu do danych i poprawy ich treści

 1. Każdy Użytkownik ma prawo pozyskania informacji (w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych), na temat Danych osobowych, dotyczących jego osoby, przetwarzanych przez Kancelarię oraz żądania ich stosownej zmiany lub zaprzestania przetwarzania.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych osobowych przekazanych Kancelarii, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Kancelaria jest jednak uprawniona do odmowy uczynienia zadość żądaniu Użytkownika dotyczącego wstrzymania przetwarzania jego Danych osobowych lub ich usunięcia, w przypadku gdy ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie Usług lub realizacji innego prawa lub obowiązku Kancelarii zgodnie z przepisami prawa.
 4. W przypadku, gdy Kancelaria przetwarza Dane osobowe wyłącznie w związku ze świadczeniem Usługi Biuletynu, rezygnacja z Usługi Biuletynu traktowana jest jednocześnie jako żądanie usunięcia Danych osobowych Użytkownika.
 5. Prawo do informacji o treści Danych osobowych i żądanie ich stosownej zmiany lub innej operacji na Danych osobowych Użytkownika, można realizować w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 6. na adres poczty elektronicznej: kinga.klonowska@kancelariaradcowska.eu,

lub

 1. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Klonowska, ul. Złotowska 51/2, 60-189 Poznań, Polska,

lub

 1. pod numerem telefonu: 504 – 74 – 72 – 47.
 2. Każdy Użytkownik ma również skontaktować się z Kancelarią (dane do kontaktu jak w ust. 5), jeśli ma wątpliwości lub zapytanie w kwestii przetwarzania przez Kancelarię jego danych osobowych, w szczególności okoliczności istnienia i przetwarzania zbioru jego danych osobowych, zakresie, sposobie i celu przetwarzania danych z tego zbioru, danych kontaktowych Kancelarii (osoba administratora, pełna nazwa, adres siedziby), daty rozpoczęcia przetwarzania danych, informacji o treści danych, pochodzeniu danych oraz informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 3. Ponadto każdemu Użytkownikowi przysługuje:
 4. prawo żądania zaprzestania przetwarzania Danych osobowych przez Kancelarię ze względu na szczególną sytuację istniejącą po stronie Użytkownika, w przypadku oparcia przetwarzania danych na przesłance niezbędności przetwarzania danych dla wykonywania prawem określonych zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz w sytuacji przetwarzania danych w warunkach realizacji tzw. prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych osobowych (uprawnienie określone w art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych)
 5. prawo wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię, wobec przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe lub przekazywania tych danych innemu administratorowi danych, jeżeli przetwarzanie następuje w oparciu o przesłanki wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 w/w ustawy, tj. niezbędności przetwarzania danych dla wykonywania prawem określonych zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz w sytuacji przetwarzania danych w warunkach realizacji tzw. prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych),
 6. Żądanie zaprzestania przetwarzania Danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, powinno zostać umotywowane i może być zgłoszone na piśmie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Klonowska, ul. Złotowska 51/2, 60-189 Poznań, Polska.
 7. Po otrzymaniu żądania zaprzestania przetwarzania Danych osobowych, o którym mowa powyżej Kancelaria:
 8. zaprzestaje przetwarzania danych, których dotyczy sprzeciw

lub

 1. bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi, który wydaje stosowną decyzję.
 2. Sprzeciw na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych, może być zgłoszony w dowolnej formie, szczególności:
 3. na adres poczty elektronicznej: kinga.klonowska@kancelariaradcowska.eu,

lub

 1. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Klonowska, ul. Złotowska 51/2, 60-189 Poznań, Polska,

lub

 1. pod numerem telefonu: 504 – 74 – 72 – 47.
 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, Kancelaria zaprzestaje przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub udostępniania danych, których dotyczy sprzeciw. Kancelaria może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
 3. Wszelkie decyzje dotyczące zgłoszonych przez Użytkowników żądań odnośnie przetwarzania ich Danych osobowych przez Kancelarię rozpatrywane będą z zachowaniem wymogu z art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r., poz. 922 – j.t. ze zmianami), t.j. będą podejmowane po indywidualnym rozpatrzeniu każdego żądania i nie wyłącznie w oparciu o dane zgormadzone w zbiorze danych za pośrednictwem oprogramowania.
 4. Uzyskiwanie informacji , o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o ochronie danych osobowych, opisanych w ust. 6 powyżej możliwe jest nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika zasadnego żądania trwałego zaprzestania przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu o którym mowa w ust. 7 oraz żądania usunięcia Danych osobowych Użytkownika, Kancelaria dokonuje ich trwałego i całkowitego usunięcia, a w przypadku jeśli ich usunięcie jest niemożliwe, zastosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby nie było możliwe na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

§ 8.             Ochrona Danych Osobowych przez Kancelarię

Kancelaria stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), w tym stosuje:

 • zabezpieczenie wszystkich procesów przetwarzania danych poprzez kontrolę dostępu i pobierania danych (m.in. dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby przeszkolone w zakresie ochrony Danych osobowych),
 • Kancelaria użytkuje serwis pocztowy wyposażony w zabezpieczenia dostępu,
 • Kancelaria stosuje stosowne zabezpieczenia sprzętowe (np. hasła dostępu)
 • Kancelaria stosuje stosowne metody zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (zabezpieczenia fizyczne),
 • Pracownicy i współpracownicy Kancelarii są zobowiązani do stosowania określonych zabezpieczeń organizacyjnych, jak i możliwe jest ograniczenie ich dostępu do Danych osobowych w zależności od stanowiska pracy (np. hasła dostępu do kont poczty e-mail, zakaz wykorzystywania sprzętu prywatnego przez pracowników, itp.)
 • Kancelaria sprawuje ścisły nadzór nad stosowaniem i stanem wprowadzonych zabezpieczeń.

§ 9.             Zakres Danych osobowych o jakich podanie prosi Kancelaria i cel ich podania

 1. Kancelaria prosi Użytkowników o podanie wyłącznie Danych osobowych niezbędnych dla przedstawienia oferty lub realizacji Usługi oraz ewentualnego dochodzenia przez Kancelarię roszczeń związanych z wykonaniem przez Kancelarię Usługi na rzecz Klienta, czy też wykonania innych obowiązków prawnych związanych z tą Usługą (np. rozliczenie w przypadku odstąpienia od umowy).
 2. Poniższa tabela przedstawia listę Danych osobowych, o których podanie prosi się Użytkownika w przypadku wyrażenia zainteresowania świadczeniem Usług wraz ze wskazaniem, celu oraz obowiązku podania tych danych.

 

Rodzaj danych osobowych Cel Obowiązkowe podanie
imię i nazwisko przygotowanie oferty, zawarcie umowy, realizacja Usługi, wystawienie faktury  

TAK

Wyjątek

podanie NIE jest konieczne w przypadku gdy Usługa polega wyłącznie na odpowiedzi na pytania prawne w ramach Usługi Porada w Kancelarii, a zleceniodawca nie zażąda faktury VAT (rozliczenie odbędzie się bezpośrednio po wykonaniu Usługi na podstawie paragonu)

firma

(osoba fizyczna prowadząca działalność)

przygotowanie oferty, zawarcie umowy, realizacji Usługi, wystawienie faktury TAK

(w przypadku powierzenia sprawy w związku z prowadzoną indywidualną działalnością gospodarczą)

numer PESEL realizacja Usługi (np. obowiązek podania PESEL Powoda), ewentualne dochodzenie płatności za zrealizowaną Usługę TAK

Wyjątek

podanie NIE jest konieczne w przypadku gdy Usługa polega wyłącznie na odpowiedzi na pytania prawne w ramach Usługi Porada w Kancelarii, a zleceniodawca nie zażąda faktury VAT (rozliczenie odbędzie się bezpośrednio po wykonaniu Usługi na podstawie paragonu),

adres zamieszkania Komunikacja w trakcie realizacji Usługi, wykonywanie zadań w ramach świadczonych Usług

(np. przygotowanie pism w imieniu Użytkownika), ewentualne dochodzenie płatności za zrealizowaną Usługę

TAK

Wyjątek

podanie NIE jest konieczne w przypadku gdy Usługa polega wyłącznie na odpowiedzi na pytania prawne w ramach Usługi Porada w Kancelarii, a zleceniodawca nie zażąda faktury VAT (rozliczenie odbędzie się bezpośrednio po wykonaniu Usługi na podstawie paragonu)

adres siedziby wykonywania działalności gospodarczej Komunikacja w trakcie realizacja Usługi, wykonywanie zadań w ramach świadczonych Usług

(np. przygotowanie pism w imieniu Użytkownika), ewentualne dochodzenie płatności za zrealizowaną Usługę

TAK

(w przypadku powierzenia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą)

adres korespondencyjny komunikacja z Użytkownikiem TAK

(w przypadku posiadania takiego szczególnego adresu przez Użytkownika)

NIE jest konieczne w przypadku gdy Usługa polega wyłącznie na odpowiedzi na pytania prawne w ramach Usługi Porada w Kancelarii, a zleceniodawca nie zażąda faktury VAT (rozliczenie odbędzie się bezpośrednio po wykonaniu Usługi na podstawie paragonu)

adres do wystawienia faktury przesłanie faktury TAK

(w przypadku posiadania takiego szczególnego adresu przez Użytkownika)

NIE jest konieczne w przypadku gdy Usługa polega wyłącznie na odpowiedzi na pytania prawne w ramach Usługi Porada w Kancelarii, a zleceniodawca nie zażąda faktury VAT (rozliczenie odbędzie się bezpośrednio po wykonaniu Usługi na podstawie paragonu)

adres e-mail komunikacja z Użytkownikiem TAK

(w przypadkach określonych w Regulaminie)

kontaktowy numer telefonu komunikacja z Użytkownikiem/przesyłanie Biuletynu w przypadku subskrypcji TAK

(w przypadkach określonych w Regulaminie)

 

 1. Poniższa tabela przedstawia listę Danych osobowych, o których podanie prosi się Użytkownika w przypadku reklamacji Usługi wraz ze wskazaniem, celu oraz obowiązku podania tych danych.

 

Rodzaj danych osobowych Cel Obowiązkowe podanie
imię i nazwisko rozpatrzenie i realizacja reklamacji TAK
firma (osoba fizyczna prowadząca działalność) rozpatrzenie i realizacja reklamacji TAK

(w przypadku powierzenia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą)

adres zamieszkania rozpatrzenie i realizacja reklamacji TAK
adres do korespondencji rozpatrzenie i realizacja reklamacji TAK

(w przypadku posiadania takiego szczególnego adresu przez Użytkownika)

adres e-mail rozpatrzenie i realizacja reklamacji TAK

(w przypadku wyboru sposobu komunikacji drogą e-mail)

numer telefonu rozpatrzenie i realizacja reklamacji NIE

§ 10.          Pliki cookies

 1. Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2002/58/WE oraz zmieniającej tę Dyrektywę, Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania Danych Osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 polskiego Prawa telekomunikacyjnego.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie lub smartphonie), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Te niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane są podczas gdy Użytkownik odwiedza różne strony w Internecie.
 3. Użytkowanie plików cookies służy w szczególności umożliwieniu obsługi stron internetowych, w tym opcji służących do korzystania ze strony przez osoby je odwiedzające.
 4. Więcej informacji o plikach cookies, w tym informacje o możliwości i sposobach ich obsługi znajdziesz w menu wykorzystywanego oprogramowania, a także w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 5. W chwili obecnej Kancelaria nie wykorzystuje na swojej stronie internetowej plików cookies, w przypadku wprowadzenia plików cookies w obsłudze strony internetowej Kancelarii, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej kancelariaradcowska.eu, a stosowne postanowienia regulujące wykorzystywanie plików cookies przez Kancelarię wprowadzone do niniejszej Polityki.

§ 11.          Postanowienia końcowe

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony kancelariaradcowska.eu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem lub konieczne będą one z innych uzasadnionych względów. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce Użytkownicy zostaną o nich natychmiast poinformowani, w ramach zakładki „Polityka prywatności.
 2. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: http://kancelariaradcowska.eu/dane-osobowe/ .
 3. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści z zewnętrznych serwisów internetowych, które zawierają odesłane do serwisu Kancelarii.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce znajduje zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r., poz. 922 – j.t. ze zmianami).