504 747 247 Kinga Klonowska     

Prawa autorskie oraz prawo do wizerunku

Definicje

 1. Kancelaria: Kinga Klonowska prowadząca działalność gospodarczą, pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Klonowska, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP: 929 163 09 56, numer REGON: 300929695, adres siedziby Kancelarii to: ul. Złotowska 51/2, 60-189 Poznań, województwo wielkopolskie, Polska.
 2. Utwory: wszelkie treści (teksty – np. regulaminy, opracowania informacyjne, fotografie, grafika) znajdujące się na stronie internetowej http://kancelariaradcowska.eu oraz Strona.
 3. Strona: strona internetowa pod adresem http://kancelariaradcowska.eu (zarówno „layout”, jak i elementy techniczne).
 4. Użytkownik: każda osoba odwiedzająca Stronę.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści umieszczone na Stronie oraz Strona są przedmiotem praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz. 666- j.t. z późn. zm.).
 2. Twórcą wszelkich treści umieszczonych na stronie jest Kancelaria, chyba, że co innego jest ujawnione bezpośrednio w konkretnym tekście znajdującym się na Stronie.
 3. Kancelaria nie jest twórcą Strony (t.j. layotu oraz elementów technicznych), fotografii oraz logotypów.
 4. Kancelaria nie jest twórcą ilustracji graficznych, pobranych przez Kancelarię zgodnie z zasadami Creative Commons Public Domain.
 5. Na Stronie znajduje się odesłanie do materiałów telewizyjnych (odcinków programu TV „Masz Prawo”) telewizji WTK Spółka z o. o., co odbywa się za zgodą tego podmiotu.
 6. Kancelarii przysługuje całość praw majątkowych do Utworów umieszczonych na Stronie poza utworami (zdjęciami, ilustracjami pobranymi zgodnie z zasadami Creative Commons Public Domain i cytatami z literatury). Kancelarii przysługuje jednak całość praw autorskich majątkowych i osobistych do utworów stworzonych z wykorzystaniem takich fotografii lub grafiki.
 7. Nie są przedmiotem prawa autorskiego teksty aktów prawnych umieszczone na Stronie.
 8. Utwory o charakterze opracowań, poradników lub wzorów (lub ich fragmenty) objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, a także mogą być wykorzystywane w sposób, nieprzekraczający osobistego użytku przez osoby fizyczne, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz. 666- j.t. z późn. zm.). Licencja nie obejmuje w żadnym wypadku zdjęć, utworów graficznych, logotypów,  layout, elementów technicznych czy kodu źródłowego
 9. Utwory mogą być wykorzystywane w granicach art. 27-271 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz. 666- j.t. z późn. zm.), t.j. przez instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na cele prowadzonego kształcenia lub na cele dydaktyczne i naukowe w podręcznikach, wypisach i antologiach. W przypadku wykorzystania Utworu Kancelarii w podręczniku, wypisie, czy antologii Kancelarii należne jest wynagrodzenie stosownie do art. 271 w/w ustawy.
 10. Dozwolone jest wykorzystanie Utworów w drodze dozwolonego cytowania, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz. 666- j.t. z późn. zm.)
 11. W każdym nawet dozwolonym przypadku udostępnienia Utworu (np. w przypadku dozwolonego cytatu) niezbędne jest ujawnienie:
 12. danych twórcy Utworu, t.j. Kancelarii lub innych osób widniejących jako twórcy Utworu,
 13. informacją, że Utwór pochodzi z http://kancelariaradcowska.eu,
 14. w przypadku opracowań, informatorów i wzorów – także informacją, na jaki dzień uwzględniono stan prawny w opracowaniu (Utwory zawierają klauzule takie jak „Opracowanie uwzględnia stan prawny aktualny na dzień (…)”).

Prawo do wizerunku

 1. Nie jest dozwolone wykorzystanie wizerunków osób tworzących Kancelarię, współpracowników oraz pracowników osób, utrwalonych na fotografiach udostępnionych w ramach Strony, bez uzyskania zgody tych osób.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich lub praw osobistych do wizerunku, Kancelaria lub inne uprawnione osoby, uprawnione są dochodzić natychmiastowego zaprzestania naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszenia.
 3. Naruszenie praw autorskich do Utworów, może się wiązać z wystąpieniem przez Kancelarię lub inne uprawnione osoby z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu naruszenia praw autorskich oraz o wydanie korzyści, związanych z nieuprawnionym korzystaniem z Utworu.
 4. Ponadto naruszenie wizerunku pracowników/współpracowników lub osób tworzących Kancelarię może się wiązać z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i związanych z zadośćuczynieniem za wyrządzona krzywdę.