504 747 247 Kinga Klonowska     

Inne


  • prawa autorskie oraz będących przedmiotem ochrony własności przemysłowej – w tym: praw autorskich do programów komputerowych, projektów wynalazczych (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego, projektów racjonalizatorskich), znaków towarowych i wszelkich znaków chronionych zastrzeżonych przez osoby trzecie

  • prawo ubezpieczeń społecznych (dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od Ubezpieczycieli)

  • zabezpieczania wierzytelności(zastaw, poręczenie, hipoteka, weksel)

  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.

  • tworzenie regulaminów portali internetowych a także doradztwo prawne w zakresie ich działania i świadczonej e-usługi